سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
کارشناسی و بازبینی متون درسی  
1384/07/02 
1387/04/31 
علمى 
همکاری 
وزارت کشور- استانداری قم  
مشاور سیاسی  
1379/01/01 
 
اجرائى 
همکاری 
مدرسه عالی فقه  
استاد راهنما 
1384/07/02 
 
علمى 
همکاری 
مدرسه عالی فنی حرفه ای دختران  
استاد راهنما 
1380/07/01 
 
علمى 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
کارشناسی و بازبینی متون درسی 
1384/07/05 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
استانداری قم 
مشاور سیاسی 
1379/07/04 
 
اجرائی 
تدریس 
مركز آموزش تبليغ سفيران هدايت  
مدرس 
1383/07/01 
 
ادبيّات 
تدریس 
مدرسه عالي فقه  
مدرس 
1384/07/02 
 
تدريس  
تدریس 
مدرسه عالي فني حرفه اي دختران  
مدرس 
1380/07/01 
 
تدريس